Skatteetaten
 Skatteetaten

Hjelpeberegning av renteinntekt til ekstra skattlegging ved lån fra personlig skattyter til selskap mv. 2017

Renteinntekter ved lån fra personlig skattyter til selskap skal ekstrabeskattes. Slike renteinntekter føres i post 3.1.3 i selvangivelsen.

Dette er en tjeneste som skal hjelpe deg å beregne beløpet som skal føres i post 3.1.3 dersom du ikke leverer selvangivelsen på Altinn eller på skatteetaten.no.

Det er de faktiske påløpne rentene som overstiger en beregnet skjerming som skal skattlegges ekstra. Skjermingen beregnes for hver måned. Slik ekstra skattlegging kommer i tillegg til alminnelig skatteplikt for renteinntekter.

Utregningen skal skje for hver enkelt måned og beregnes etter denne formelen:

     Faktisk påløpte rentebeløp
  ÷ Alminnelig inntektsskatt (faktisk påløpt rentebeløp x skattesats for alminnelig inntekt (normalt 23%))
  ÷ Skjermingsfradrag (lånesaldo x skjermingsrente x 1/12)
  = Renteinntekt til ekstra skattlegging

Lånesaldoen settes lik saldo ved starten av måneden. Ved låneopptak i løpet av kalendermåneden benyttes lånesaldo ved opptaksdato. Ved utstedelse av fordring til underkurs skal lånesaldoen beregnes etter utstedelseskursen. Har du flere lån til samme selskap, skal disse sees under ett. Gir du lån til flere selskap, skal beregningen gjennomføres for hvert selskap.

Skjermingsrenten blir fastsatt av Skattedirektoratet, og er for 2018 fastsatt til:
jan/feb: 0.5 %, mars/april: 0.5%, mai/juni: 0.8%, jul/aug: 0.8%, sept/okt: 0.8%, nov/des: 0.8%.

Tilbake til RF-1070