Skatteetaten
Skatteetaten
Hjelp
 
 
  Hjelpeberegning av renteinntekt til ekstra skattlegging
  ved lån fra personlig skattyter til selskap mv. 2017
  Skjemaet er et hjelpeskjema for beregning av merskatt på
  renteinntekter ved lån til selskap (AS, ANS KS mv.)
 
  Opplysninger om skattyter
  Navn Fødselsnummer
 
  Adresse
 
  Postnummer Poststed
 
  Sats alminnelig inntektsskatt
    (Satsen er 20.5% for Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen,
   Nordreisa, Skjærøy, Storfjord og Finnmark)
 
  Opplysninger om selskapet
  Gi opplysninger om selskapet som det er ytt lån til.
  Har du ytt lån til flere selskap må du fylle ut et hjelpeskjema per selskap.
  Navn Organisasjonsnummer
 
 
  Opplysninger om lånet
 
 
Måned Lånesaldo
pr 1. i måneden
Påløpne renter
i måneden *
Alminnelig
inntektsskatt
på rentene
Skjermingsrente Beregnet
skjermingsfradrag
Renteinntekt til
ekstrabeskatning
Januar   0,50 %    
Februar   0,50 %    
Mars   0,50 %    
April   0,50 %    
Mai   0,50 %    
Juni   0,50 %    
Juli   0,50 %    
August   0,50 %    
September   0,50 %    
Oktober   0,50 %    
November   0,50 %    
Desember   0,50 %    
  Sum  
 
 
  Sum av renteinntekt til ekstrabeskatning føres i post 3.1.3 i selvangivelsen
  * Påløpte renter skal føres i post 3.1.2 (evt 3.1.11) i selvangivelsen
 
  RF-1070